WARUNKI UCZESTNICTWA, ZMIAN I REZYGNACJI / REGULAMIN

 

KOMUNIKAT W ZWIĄZKU ZE ZMIANĄ FORMUŁY KURSU NA TRANSMISJĘ ONLINE:

w związku ze zmianą formy organizacji kursu na transmisję online uprzejmie prosimy wszystkie osoby, które dokonały zgłoszenia i wpłaty przed zmianą terminu o kontakt z naszym biurem w celu potwierdzenia deklaracji udziału w nowej formie lub zgłoszenia bezkosztowej anulacji i uzgodnienia zwrotu wpłaconej kwoty.

* * *

Zasady uczestnictwa w kursie i zakupu usług opisane są w regulaminie (do pobrania w formacie pdf).

Kurs przeznaczony jest dla osób upoważnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi. Podczas rejestracji prosimy o podanie numeru prawa wykonywania zawodu lekarza (PWZ) lub uzasadnienie uprawnienia. 

Biuro Organizacyjne / Organizator logistyczny (Sprzedawca usług): firma PAIZ Konsulting Sp. z o.o. ul. Czeremchowa 21, 20-807 Lublin, NIP 712-22-77-054, REGON 430844937, spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Lublin - Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy KRS 0000052339, wysokość kapitału zakładowego – 125.000,00 zł, tel. kom. 693 067 914, tel. (81) 534 71 48, (81) 534 71 49, fax. (81) 534-71-50, e-mail: kongres@skolamed.pl, świadczące usługi związane z organizacją kongresów, konferencji i wystaw oraz usługi turystyczne pod własną marką: Biuro Kongresów SKOLAMED.

Warunkiem zamówienia uczestnictwa w transmisji kursu online jest przesłanie formularza zgłoszenia w formie elektronicznej oraz wpłata pełnej należności za zamawiane usługi w terminie 7 dni od przesłania zgłoszenia. Biuro Organizacyjne ma prawo odstąpić od umowy w przypadku, jeśli nie otrzyma od Uczestnika wymaganej wpłaty w tym terminie.

Po otrzymaniu formularza zgłoszenia Biuro Organizacyjne wysyła do Uczestnika pisemne przyjęcie zamówienia (rejestrację uczestnika), co oznacza zawarcie Umowy.

Uczestnictwo w kursie jest imienne. Opłaty mogą zostać przepisane na inną uprawnioną osobę jedynie po akceptacji Organizatora.

Uczestnicy mają prawo do całkowitej lub częściowej anulacji zamówienia i zwrotu wniesionych opłat po potrąceniu kosztów manipulacyjnych na zasadach opisanych poniżej. Zmiany i anulacje przyjmuje wyłącznie Biuro Organizacyjne. Obowiązuje forma pisemna z podaniem numeru rachunku bankowego, na które zwrócimy refundowaną kwotę.

Potrącenia opłaty manipulacyjnej w przypadku anulacji uczestnictwa w kursie:
  • do dnia 30 września 2020 - rezygnacja bez kosztów, zwracana jest pełna wpłata
  • od dnia 1 października 2020 do dnia 31 października 2020 r. – potrącenie opłaty manipulacyjnej w wysokości 30 % wartości anulowanego zamówienia
  • od dnia 1 listopada 2020 r. - potrącenie opłaty w wysokości 100 % wartości zamówienia, zwrot nie przysługuje

Uczestnik będący osobą fizyczną (konsument w rozumieniu kodeksu cywilnego), który dokonał zgłoszenia za pośrednictwem kanałów internetowych, może odstąpić od umowy w terminie 14 dni od daty jej zawarcia (tj. dnia otrzymania potwierdzenia przyjęcia zamówienia / rejestracji). Prawo do odstąpienia przysługuje nie później jednak, niż do dnia rozpoczęcia Konferencji (tzw. „prawo do namysłu” Art. 27 Ustawy o prawach konsumenta z 30.05.2014 r.). Prawo do odstąpienia nie dotyczy usług noclegowych, gastronomii, udziału w imprezach rozrywkowych. Rezygnacja Uczestnika z udziału w Konferencji powinna być dokonana w formie pisemnej poprzez wypełnienie formularza odstąpienia, który znajduje się na stronie internetowej Konferencji.

Firma PAIZ Konsulting Sp. z o.o. wpisana jest do Rejestru Organizatorów Turystyki i Przedsiębiorców Ułatwiających Nabywanie Powiązanych Usług Turystycznych Województwa Lubelskiego pod nr 47. Usługi turystyczne świadczone są na podstawie Ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych z dnia 24 listopada 2017 r. (Dz. U. poz. 2361) oraz kodeksu cywilnego.

Ewentualne reklamacje dotyczące usług PAIZ Konsulting Sp. z o.o. proszę zgłaszać w formie pisemnej (pocztą elektroniczną lub tradycyjną pocztą na adres: PAIZ Konsulting Sp. z o.o. ul. Czeremchowa 21, 20-807 Lublin, tel. kom. 693 067 914, tel. (81) 534 71 48, (81) 534 71 49, e-mail: kongres@skolamed.pl) w terminie 30 dni od daty realizacji usług. Biuro Organizacyjne rozpatruje reklamacje w terminie 30 dni.

* * *

Od 1 stycznia 2020 r. fakturę do wpłaty zarejestrowanej na kasie fiskalnej i potwierdzonej paragonem możemy wystawić tylko wtedy, jeżeli paragon ten zawiera NIP nabywcy. Dlatego osoby, które przewidują, że mogą potrzebować fakturę, proszone są o podanie jednocześnie z dokonaniem wpłaty (najlepiej na formularzu rejestracyjnym) co najmniej NIP nabywcy, który umieścimy na paragonie. Fakturę VAT możemy wystawić wyłącznie dla tego nabywcy, którego NIP jest wpisany na paragonie - nie później niż 15-go kolejnego miesiąca po dokonaniu wpłaty

Wpłaty od osób indywidualnych, które nie podały jednocześnie danych do wystawienia faktury (np. nie przesłały formularza rejestracyjnego), rejestrujemy na kasie fiskalnej w formie paragonu (niezależnie od sposobu zapłaty). Zgodnie z aktualnymi przepisami do takiej wpłaty NIE BĘDZIEMY MOGLI WYSTAWIĆ FAKTURY VAT.

 

Dokumenty / informacje

wpforms

Regulamin kursu i zakupu usług

wpforms

Polityka prywatności - klienci

wpforms

Polityka prywatności - kontrahenci i współpracownicy